Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Poznaliśmy Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw  pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 177 470 tys. zł.  W priorytecie znajduje się między innymi wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

Sam proces wygląda następująco

  1. Przesyłają do nas Państwo kompletną ankietę (ważne, żeby wszystkie punkty zostały wypełnione, bez tego nie zaczynamy prac nad wnioskiem) 
  2. Na jej podstawie przygotowujemy dokumentację i wniosek do Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  3. W dniu otwarcia naboru komplet dokumentów, podpisany i opieczętowany  należy dostarczyć do Urzędu Pracy odpowiedniego dla Państwa regionu
  4. Jeśli uda się wygrać konkurs w KFS, podpisują Państwo umowę z PUP (informacja o wygranej bądź ewentualnych uzupełnieniach przychodzi najczęściej pocztą)
  5. Realizujemy szkolenia na podstawie wcześniej złożonego wniosku
  6. Wnoszą Państwo do Urzędu Pracy o wypłatę środków,  otrzymują Państwo od nas fakturę za szkolenie.
  7. W przypadku mikroprzedsiębiorstw dofinansowanie wynosi 100%, w przypadku małych (powyżej 10 osób zatrudnionych) 80%  
  8. Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikaty potwierdzające udział i uzyskane kompetencje
  9. Pomagamy w rozliczeniu środków z KFS

Jesteśmy firmą posiadającą jeden z najlepiej ocenianych
certyfikatów szkoleniowych w Polsce

Stosujemy również system zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015-10